2017.03.16 : Exhibition Meeting

Tue 2017.03.16

ประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมในวันเปิดนิทรรศการ 28 มี.ค.2560
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ

Image Gallery

Other News in Project Update