2017.08.19 : เตรียมงานเสวนาและนิทรรศการ

เตรียมงานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 3 เรื่อง  
"สยามในแผนที่  แผนที่ในสยาม"

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
๘.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.
ชั้น ๗ สำนักงานวิยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนภายในวันที่๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ที่ http://gg.gg/prcar1

วิทยากร
1. แผนที่จารชนสงคราม : ธนบุรี – กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงสยามในแผนที่
2. การทำแผนที่ในแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. แผนที่ประวัติศาสตร์กับการศึกษาพัฒนาการทางกายภาพเมือง
ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จุลาสัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. แผนที่ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร
พันตรีนิทัศน์ ชิตโสภณ ภัณฑารักษ์ แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กรมแผนที่ทหาร

ช่วงแผนที่ในสยาม
5. เปิดหน้าประวัติศาสตร์สยาม แผนที่กรุงเทพฯ ธนบุรี
นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย

6. แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๘o 
นายมิกิ ซาคาเอะ ศาสตราจารย์มูราชิมา เออิจิ Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University

7. ความลับของแผนที่กรุงเทพฯ ฉบับภาษาจีน
นายสมชัย กวางทองพาณิชย์
 

Image Gallery

Other News in Project Update