2017.02.17 : Exhibition Room

Fri 2017.02.17

คณะทำงานเข้าตรวจสอบพื้นที่หน้าานเพิ่มเติม วัดขนาด เพื่อเตรียมการติดตั้งนิทรรศการ

Image Gallery

Other News in Project Update