6 นางในวรรณคดี จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

มัทนา จากเรื่องมัทนะพาธา ลออ จากเรื่องเห็นแก่ลูก อุษา จากเรื่องท้าวแสนปม จูเลียต จากเรื่องโรเมโอและจูเลียต ศกุนตลา จากเรื่องศกุนตลา และ อันโดรเมดา จากเรื่องวิวาหพระสมุท

more info

มุม "บันดาลใจ" ในนิทรรศการมหาวชิราวุธราชบรรณาลัย

นิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”

2017.10.23 : วันปิยมหาราช

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 16 มีนาคม 2453 - 4 เมษายน 2454 / ที่มา : ทายาทราชสกุล มาลากุล ณ อยุธยา โดยความอนุเคราะห์ของรศ. ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์
 : สแกนภาพและนำมาเผยแพร่โดย ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง

Image Gallery

Other News in Project Update

 พระบรมศพประดิษฐาน ณ พระแท่นสุวรรณเบญจดล ในพระมหาปราสาท พระโกศทองใหญ่ประดิษฐานบนพระยานมาศสามลำคาน ที่นอกกำแพงแก้ว พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เจ้าพนักงานเชิญพระลองทรงพระบรมศพ ประดิษฐานบนพระยานมาศสามลำคาน สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงประคองพระบรมโกศ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทับพระราชยานกง ทรงอ่านพระอภิธรรมนำพระบรมศพ    รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินตามพระบรมศพ  พระยานมาศเชิญพระบรมโกศถึงหน้าวัดพระเชตุพนฯ เตรียมเชิญพระบรมโกศขึ้นสู่พระมหาพิไชยราชรถ  พระมหาพิไชยราชรถเคลื่อนผ่านหน้าศาลายุทธนาธิการ กระบวนอัญเชิญพระบรมศพมาตามท้องสนามไชย กระบวนเชิญพระบรมศพเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน กระบวนอัญเชิญพระบรมศพผ่านหน้าศาลหลักเมือง เจ้าพนักงานถวายบังคม เชิญพระบรมโกศลงจากพระมหาพิไชยราชรถด้วยเกรินบันไดนาค กระบวนเชิญพระบรมโกศเวียนรอบพระเมรุมาศโดยอุตราวัฏ  พระที่นั่งทรงธรรม มีพระภูษาโยงจากที่ประทับมาสู่พระเมรุมาศ    ขบวนราชตระกูลและราชินิกุลเดินสามหาบเวียนรอบพระเมรุมาศ เช้าวันรุ่งขึ้นหลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพ  กระบวนราชอิสริยยศเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารออกจากบริเวณพระเมรุทางทิศตะวันออก  รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินตามกระบวนเชิญพระบรมอัฐิ พระที่นั่งราเชนทรยานเชิญพระบรมอัฐิ พระที่นั่งราเชนทรยานองค์น้อยเชิญพระบรมราชสรีรังคาร ออกจากบริเวณพระเมรุเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง  กระบวนราชอิสริยยศเชิญพระบรมราชสรีรางคารมาตามถนนราชดำเนินใน เพื่ออัญเชิญไปบรรจุ ณ รัตนบัลลังก์พระพุทธชินราชจำลอง วัดเบญจมบพิตร