2018.03.20 : งานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 4 เรื่อง "๑-๑๐๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สืบสานพระราชปณิธานด้วยศาสตร์และศิลป์"

งานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัยครั้งที่ ๔ "๑-๑๐๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สืบสานพระราชปณิธานด้วยศาสตร์และศิลป์" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ ๑๐๑ ปี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปฐมบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมเสวนาที่น่าสนใจได้แก่
  • การเสวนาเปิดตัวหนังสือ จุฬา ฯ ๑๐๐ ปี : ศิลป์ในศาสตร์บนเส้นทางแห่งการเสาะหาวิชา โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ศักดา ศิริพันธ์ (ราชบัณฑิต) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
  • การบรรยายเรื่อง นิบาตชาดกพากย์ไทย: วรรณกรรมแปลสามรัชกาลกับคุณูปการต่อการศึกษาชาดกในประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทยและหน่วยปฏิบัติการวิจัยไทยวิทรรศน์ เพื่อการศึกษาภาษา วรรณคดี และคติชนไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การเสวนา เล่าสยาม ผ่านภาพ โดย นายอเนก นาวิกมูล นักวิชาการและผู้บริหารบ้านพิพิธภัณฑ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image Gallery

Other News in Project Update