2017.09.05 : นิทรรศการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 3 เรื่อง "สยามในแผนที่ แผนที่ในสยาม"

งานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 3 เรื่อง  
"สยามในแผนที่  แผนที่ในสยาม"

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แผนที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเป็นชาติ  ชาวสยามเรียนรู้เทคนิควิทยาการทำแผนที่สมัยใหม่ และนำมาใช้ทำแผนที่เมือง แผนที่มณฑล และแผนที่พระราชอาณาเขต สร้างความตระหนักรู้ในภูมิลักษณ์ของพระราชอาณาจักรสยาม ในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง เป็นพื้นฐานของการพัฒนา สร้างบ้านแปงเมือง สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
นิทรรศการ สยามในแผนที่ แผนที่ในสยาม นำเสนอแผนที่ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักพิมพ์ต้นฉบับ ห้องหนังสือหายาก สำนักงานวิทยทรัพยากร ห้องปฏิบัติการแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนแหล่งเอกสารส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อสะท้อนบทบาทและความสำคัญของแผนที่ในประวัติศาสตร์ไทย ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จวบจนปัจจุบัน

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐  ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณสิริกิติยา เจนเซน มาร่วมฟังบรรยายตลอดทั้งงาน
ตั้งแต่ ๘.๑๕ - ๑๓.๐๐ น. ชั้น ๗ สำนักงานวิยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image Gallery

Other News in Project Update