2017.03.25 : Graphic work installation

2017.02.23-25
วันพฤหัสที่ 23 - เสาร์ 25 มี.ค. ทีมงานกราฟฟิก ติดตั้งงาน inkjet
และเก็บงานป้ายต่าง ๆ

Image Gallery

Other News in Project Update