2017.03.28 : Opening Seminar

Tue 2017.03.28
เสวนาเปิดนิทรรศการ จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย
           
๙.๓o  – ๑o.oo น.    การบรรยายพิเศษ เรื่องจากพระราชดำรัส “การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้….” สู่จุฬาฯ ๑oo ปี
                            โดย    ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร. ปิยนาถ  บุนนาค ราชบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
                             อดีตผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าราชการบำนาญ ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑o.oo  – ๑o.๑๕ น.   พักรับประทานอาหารว่าง
                             เชิญชมนิทรรศการคลังข้อมูลเฉลิมพระเกียรติฯ และเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย                                                        
๑o.๑๕ – ๑๒.๓o น.   การเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย        
            
                              § พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์                                                                                
                              โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์  ชีรวณิชย์กุล
                              ภาควิชาภาษาไทย  และผู้ช่วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
           
                              § ภาพฉายสยาม ในสื่อหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส (ค.ศ. ๑๘๙๓  และ ๑๘๙๗)
                              โดย    อาจารย์ ดร. สิริวรรณ  จุฬากรณ์ 
                              ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะอักษรศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
        
                              § สถาปัตยกรรมสมัยพระพุทธเจ้าหลวง  ในสื่อสิ่งพิมพ์ตะวันตก                                                                       
                               โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พีรศรี   โพวาทอง
                               ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
                   
                             ดำเนินการเสวนาโดย   นายเมทนี  บุรณศิริ  
                             นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   นักแสดง  พิธีกรรายการโทรทัศน์
         
      
 

Image Gallery

Other News in Project Update