ไกลบ้าน : สำเนาพระราชหัตถเลขา ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภานภดล เมื่อเสด็จประพาศยุโรป ร.ศ. 126

เป็นบันทึกพระราชกรณียกิจประจำวันระหว่างเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. 2450 จำนวน 43 ฉบับทรงพรรณนาเกี่ยวกับสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินเยือน

more info

ลิลิตนิทราชาคริต

เป็นลิลิตสุภาพ  มีทั้งโคลงสี่สุภาพ  และร่ายสุภาพ   เค้าโคลงเรื่องมาจากนิทานของชาติอาหรับ  ที่มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง Sleeper awaken ซึ่งเป็นนิทานซ้อนอยู่ในหนังสือนิทานอาหรับราตรี 

more info

บทลครเรื่องเงาะป่า

อธิบายรูปลักษณะของก็อย หรือ เงาะ  การใช้ภาษาพูด  การรู้จักกับฤดูกาล   ความเป็นอยู่   สีที่ชอบ คือสีแดง รวมถึงการใช้อาวุธต่างๆ  

more info

ตำราทำกับข้าวฝรั่ง

ทรงแปลเมนูกับข้าวฝรั่งจากภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ที่มีชื่อวัตถุดิบและวิธีการปรุงอาหารชนิดต่างๆของชาวตะวันตก เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป

more info

ประชุมกาพย์เห่เรือ

ประกอบด้วยบทเห่เรือของเจ้าฟ้าหลายพระองค์ ซึ่งรัชกาลที่5 ทรงพระราชนิพนธ์ในบทเห่ชมโฉม (หน้า 25)

more info

พระราชพิธีสิบสองเดือน.

ว่าด้วยพระราชพิธีต่างๆ ในแต่ละเดือน ทรงอธิบายถึงพระราชพิธีเหล่านั้นว่าได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัชกาลที่5

more info

โคลงรามเกียรติ์ ในพระรเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ทรงพระราชนิพนธ์สำหรับจารึกเมื่อคราวปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวม 8 ห้อง  เป็นโคลงรามเกียรติ์ 224 บท  ตั้งแต่ห้องที่ 90 - ห้องที่ 107       

more info

บทเจรจา ละครอิเหนา

ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2425 จำนวน 68 บท เริ่มตั้งแต่อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวดาหาไปจนถึงลมหอบนางบุษบา

more info

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

more info

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

more info

คลังข้อมูล

สิ่งพิมพ์พิเศษ

Showing results 1 to 30 of 327