เกี่ยวกับเรา

นิทรรศการและคลังสารสนเทศดิจิทัล “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

ความเป็นมา

ในวาระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังก้าวสู่การครบรอบ 100 ปีแห่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานเป็นมหาวิทยาลัยในพุทธศักราช 2560 สำนักงานวิทยทรัพยากร จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ ด้วยการพัฒนามรดกภูมิปัญญา เพื่อสืบสานญาณทัศน์ (vision) ให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดจากพระบรมราโชบาย และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระปิยมหาราช ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และนานาชาติ

การดำเนินงานครั้งนี้จะได้จัดทำฐานข้อมูลดิจิทัล “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” (King Chulalongkorn Digital Archives) และจัดแสดงนิทรรศการคลังข้อมูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทย โครงการนี้จะเป็นคลังความรู้ของข้อมูลสำคัญและทรงคุณค่า เกี่ยวกับสมเด็จพระปฐมบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงและเผยแพร่บนเครือข่ายสารสนเทศทั่วโลก สืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ก่อเกิดประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และต่อยอดองค์ความรู้อย่างกว้างขวางต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นคลังความรู้เฉลิมพระเกียรติพระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทย
  2. เพื่อเชื่อมโยงและเผยแพร่องค์ความรู้ทรงคุณค่าในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช ให้มีการเข้าถึงได้ในวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. เพื่อพัฒนามรดกทางภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2561

งบประมาณ

งบประมาณของสำนักงานวิทยทรัพยากร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย เป็นคลังความรู้ดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย เป็นส่วนสำคัญของมรดกทางปัญญาที่ส่องทางให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าสมกับเป็นมหาวิทยาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย พ.ศ. 2560

นายสวัสดิ์ จงกล ผู้เชี่ยวชาญ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายเอนก นาวิกมูล นักวิชาการ ผู้บริหารบ้านพิพิธภัณฑ์
นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุแห่งประเทศไทย
นายบุญพิสิฐ ศรีหงส์ นักวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต วิงวอน ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะทำงานโครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ประธานคณะทำงาน
นางสาวปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะทำงาน
นางสาวสายฝน เต่าแก้ว คณะทำงาน
นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ คณะทำงาน
นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ คณะทำงาน
นายธนัช บุญจันทร์ คณะทำงาน
นางสาวสมร ไพรศรี คณะทำงาน
นางสาวฐิตยารัตน์ อินทวงศ์ คณะทำงาน
นางสาววิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ คณะทำงาน
นางเบญจา รุ่งเรืองศิลป์ คณะทำงาน
นางสาวจันทร์งาม ชูตระกูล คณะทำงาน
นางวลัยพร โกศัลวัฒน์ คณะทำงาน

ผู้ช่วยการค้นคว้าและเรียบเรียง

นายชัยชาญ ปรางค์ประทานพร นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายชลเทพ อมรตระกูล นิสิตปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย