2017.03.09 : Graphic draft installation

Thu 2017.03.09-10

ติดตั้งแบบร่างงานกราฟฟิกและป้าย เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนทำพิมพ์งานจริงมาติดภายหลัง

Image Gallery

Other News in Project Update