2017.03.03 : Exhibition Site Update

Work in progress
2017.03.01-03

- ขึ้นงานผนัง
- ตรวจสอบขนาดพื่นที่ เพื่่อติดงานกราฟฟิก
- ตรวจสอบตำแหน่งไฟ

Image Gallery

Other News in Project Update