2017.02.25 : Clear Exhibition Space

Sat 2017.02.25

เริ่มงานรื้อถอนผนังเดิมที่ไม่ได้ใช้ เพื่อเตรียมจัดนิทรรศการ จุฬาลงกรณ์ราชบรรราลัย
 

Image Gallery

Other News in Project Update