..ตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียน ได้เสมอกัน..

ประเทศสยาม พ.ศ. 2411-2453

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาล ในรัชกาลที่ ๕

...การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้ จะเปนข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้...

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

ในวาระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังก้าวสู่การครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานเป็น มหาวิทยาลัยในพุทธศักราช ๒๕๖๐ สำนักงานวิทยทรัพยากร จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ ด้วยการ พัฒนามรดกภูมิปัญญา เพื่อสืบสานญาณทัศน์ (vision) ให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดจากพระบรมราโชบาย และพระราชกรณียกิจใน สมเด็จพระปิยมหาราช ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และนานาชาติ

การดำเนินงานครั้งนี้จะได้จัดทำฐานข้อมูลดิจิทัล “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” (King Chulalongkorn Digital Archives) และจัดแสดง นิทรรศการคลังข้อมูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทย โครงการนี้จะเป็นคลังความรู้ของข้อมูลสำคัญและทรงคุณค่า เกี่ยวกับสมเด็จพระปฐมบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย ที่เชื่อมโยงและเผยแพร่บนเครือข่ายสารสนเทศทั่วโลก สืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ก่อเกิดประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และต่อยอดองค์ความรู้อย่างกว้างขวางต่อไป

more

“เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเปนต้นลงไปตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด

จะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกันไม่ว่าเจ้าว่าขุนนางว่าไพร่

เพราะฉนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้

จะเปนข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้”

พระราชดำรัสตอบในการพระราชทานรางวัลนักเรียนที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อวันศุกร์เดือน 5 ขึ้น 12 ค่ำ ปีระกายังเป็นฉศก จุลศักราช 1246 (พ.ศ. 2427)
หน้า 39. จาก พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2417 ถึง พ.ศ. 2453

“ ให้พึงนึกในใจไว้ว่าเราไม่ได้มาเรียนจะเปนฝรั่ง เราเรียนเพื่อจะเปนคนไทยที่มีความรู้เสมอฝรั่ง

เมืองเราเวลานี้ต้องการคนที่มีความรู้ที่จะรับราชการในน่าที่ต่างๆ และประกอบการต่างๆ ทั่วไปเปนอันมาก

เพื่อจะได้การปกครองบ้านเมืองเปนผลสำเร็จ ”

พระราชดำรัสตอบพวกนักเรียนในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม รัตนโกสินทร์ 116 (พ.ศ. 2440) หน้า 138 จาก พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2417 ถึง พ.ศ. 2453

23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช

more info

งานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 3 เรื่อง

งานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 3 เรื่อง  
"สยามในแผนที่  แผนที่ในสยาม"

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
๘.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.
ชั้น ๗ สำนักงานวิยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

more info

2017.08.19 : เตรียมงานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 3 ตอน "สยามในแผนที่ แผนที่ในสยาม"

more info

2017.07.20 : งานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ ๒ ตอน เกิดอะไรในสยาม

more info

2017.03.28 : Opening

more info

2017.03.28 : Staff

more info

2017.03.27 : Completed

more info

2017.03.26 : Book Shelf

more info

2017.03.25 : Graphic work installation

more info

2017.03.26 : ๕

more info

2017.03.20 : The Memorial Hall of Chulalongkorn University

more info

2017.03.16 : Exhibition Meeting

more info

2017.03.15 : Book Arranagement

more info

2017.03.09 : Graphic draft installation

more info

2017.03.05 : Butter Apple

more info

2017.03.04 : Bacon Wrapped Chicken

more info

2017.03.03 : Exhibition Site Update

more info

2017.03.02 : Wat Benchamabophit, Phra Thinang Song Phanuat

more info

2017.03.02 : Dumrong Rajanubhab Library

more info

2017.02.26 : Site Marking

more info

2017.02.26 : One month before exhibition

more info

2017.02.25 : Sweet Potato Soup

more info

2017.02.19 : King Chulalongkorn Memorial Exhibition Building

more info

2017.02.17 : Exhibition Room

more info

2017.02.03 : King Chulalongkorn Books

more info

2016.10.23 : King Chulalongkorn Day

more info

2016.10.03 : E-book L’Illustration and Le Petit Journal Now Online

more info

2016.10.06 : Visit Ton Chabub อ. ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

more info

2016.09.21 : Follow Up Meeting

more info

2016.07.12 : Chulalongkorn University Museum

more info

2016.07.13 : Visit Chulalongkorn Memorial Hall Archive

more info

2016.07.05 : ประชุมคณะทำงานโครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 5/2559

more info

2016.06.20 : Survey CU Library's King Rama 5 book collection

more info

2016.06.20 : 1st proposed website design

more info

2016.06.01 : Website design Kick off meeting

more info

ข่าวล่าสุด