เกี่ยวกับเรา

ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

นายสวัสดิ์ จงกล

ผู้เชี่ยวชาญ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเอนก นาวิกมูล

นักวิชาการ ผู้บริหารบ้านพิพิธภัณฑ์

นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายบุญพิสิฐ ศรีหงส์

นักวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต วิงวอน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะทำงานโครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ประธานคณะทำงาน
นางสาวปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะทำงาน
นางสาวสายฝน เต่าแก้ว คณะทำงาน
นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ คณะทำงาน
นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ คณะทำงาน
นายธนัช บุญจันทร์ คณะทำงาน
นางสาวสมร ไพรศรี คณะทำงาน
นางสาวฐิตยารัตน์ อินทวงศ์ คณะทำงาน
นางสาววิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ คณะทำงาน
นางเบญจา รุ่งเรืองศิลป์ คณะทำงาน
นางสาวจันทร์งาม ชูตระกูล คณะทำงาน
นางวลัยพร โกศัลวัฒน์ คณะทำงาน

ผู้ช่วยการค้นคว้าและเรียบเรียง

นายชัยชาญ ปรางค์ประทานพร นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายชลเทพ อมรตระกูล นิสิตปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย