เกี่ยวกับเรา

โครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

ความเป็นมา

ในวาระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังก้าวสู่การครบรอบ ๑๐๒ ปีแห่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานเป็นมหาวิทยาลัยในพุทธศักราช ๒๕๖๐ สำนักงานวิทยทรัพยากร จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ ด้วยการพัฒนามรดกภูมิปัญญา เพื่อสืบสานญาณทัศน์ (vision) ให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดจากพระบรมราโชบาย และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระปิยมหาราช ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และนานาชาติ

การดำเนินงานครั้งนี้จะได้จัดทำฐานข้อมูลดิจิทัล “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” (King Chulalongkorn Digital Archives) และจัดแสดงนิทรรศการคลังข้อมูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทย โครงการนี้จะเป็นคลังความรู้ของข้อมูลสำคัญและทรงคุณค่า เกี่ยวกับสมเด็จพระปฐมบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย ที่เชื่อมโยงและเผยแพร่บนเครือข่ายสารสนเทศทั่วโลก สืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ก่อเกิดประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และต่อยอดองค์ความรู้อย่างกว้างขวางต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นคลังความรู้เฉลิมพระเกียรติพระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทย
  2. เพื่อเชื่อมโยงและเผยแพร่องค์ความรู้ทรงคุณค่าในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช ให้มีการเข้าถึงได้ในวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. เพื่อพัฒนามรดกทางภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๖๑

งบประมาณ

งบประมาณของสำนักงานวิทยทรัพยากร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย เป็นคลังความรู้ดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย เป็นส่วนสำคัญของมรดกทางปัญญาที่ส่องทางให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าสมกับเป็นมหาวิทยาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว