2016.10.06 : Visit Ton Chabub อ. ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

Thu 2016.10.06
ร่วมรวมและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลพระราชประวัติช่วงต้น 1-15 พรรษา
ร่วมกับที่ปรึกษา อ.ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ที่สำนักพิมพ์ต้นฉบับ
 

Image Gallery